Rekrutacja - Szkoła Podstawowa 2017/18 PDF Drukuj Email

dzieciakinowe1tablica1

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 IM. STANISŁAWA LIGONIA
W KATOWICACH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 33 przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dzieci (załącznik nr 1).

2. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i jego rodziców/prawnych opiekunów (załącznik nr 2).

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 33 mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

a) Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka (załącznik nr 3).

b) Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów spoza obwodu przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach.

c) W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 będą brane pod uwagę następujące kryteria:

L. p.

Kryterium

Liczba punktów

1.  

Zamieszkanie kandydata na terenie miasta Katowic

32

2.  

Uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru

16

3.  

Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

14

4.  

Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości
do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata

4

5.  

rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice

2

6.  

Wielodzietność rodziny kandydata

1

7.  

Niepełnosprawność kandydata

1

8.  

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

9.  

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

10.          

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

11.          

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1

12.          

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

 

d) Spełnienie ww. kryteriów rodzice/ prawni opiekunowie potwierdzają składając pisemne oświadczenie (załącznik nr 4) razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.

e) Do oświadczenia o spełnieniu kryteriów należy dołączyć:

pkt. 5 – kopię pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie o miejscu złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

pkt. 7 – 10 – kopię  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046);

pkt. 11 – kopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Pkt. 12 – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.)

4. Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do świetlicy szkolnej dodatkowo składają WNIOSEK DO ŚWIETLICY (załącznik nr 5)

II. Terminy postępowania rekrutacyjnego.

Do 10 kwietnia 2017 r.

pisemne zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie ZSO nr 7 w Katowicach do Szkoły Podstawowej nr 33

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 19 maja 2017 r.
do godz. 15.00

od 12 czerwca
do 14 czerwca 2017 r.
do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 31 maja 2017 r.

do 21 czerwca 2017 r.

publikacja przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

2 czerwca 2017 r.
godz. 15.00

6 lipca 2017 r.
godz. 12.00

pisemne potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do szkoły
(załącznik nr 6).

od  5 czerwca
do 7 czerwca 2017 r.
do godz. 15.00

od  6 lipca od godz. 12.00
do 7 lipca 2017 r.
do godz. 15.00

publikacja przez komisję rekrutacyjną list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

9 czerwca 2017 r.
godz. 15.00

10 lipca 2017 r.
godz. 15.00

 

 

III. Tryb odwoławczy w postępowaniu rekrutacyjnym.

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - ZGŁOSZENIE.doc
Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA.doc
Załącznik nr 3 – WNIOSEK.doc
Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW.doc
Załącznik nr 5 - WNIOSEK DO ŚWIETLICY.doc
Załącznik nr 6 – OŚWIADCZENIE WOLI.docx

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, tel: (32) 254-03-71, e-mail: sekretariat@zso7.katowice.pl